Proses Persalinan

Kumpulan Doa untuk Proses Persalinan Lancar

Dalam Islam kita diajarkan beberapa doa yang bisa di baca supaya proses persalinan lebih mudah. Doa untuk mempermudah persalinan ini bisa di baca saat sudah dekat dengan hari H. Bagi Anda yang sudah dekat dengan waktu lahiran, ini dia beberapa doa yang bisa Anda baca:

Doa Saat Persalinan agar Terhindar dari Bahaya

  • Ayat Kursi

“Alloohu laa ilaaha illaa huwal hayyul qoyyuum, laa ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardli man dzal ladzii yasyfa’u ‘indahuu illaa biidznih, ya’lamu maa baina aidiihim wamaa kholfahum wa laa yuhiithuuna bisyai’im min ‘ilmihii illaa bimaa syaa’ wasi’a kursiyyuhus samaawaati wal ardlo walaa ya’uuduhuu hifdhuhumaa wahuwal ‘aliyyul ‘adhiim”

Artinya: “Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa’at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

  • Al-A’raf ayat 54

“Inna rabbakumullāhullażī khalaqas-samāwāti wal-arḍa fī sittati ayyāmin ṡummastawā ‘alal-‘arsy, yugsyil-lailan-nahāra yaṭlubuhụ ḥaṡīṡaw wasy-syamsa wal-qamara wan-nujụma musakhkharātim bi`amrihī alā lahul-khalqu wal-amr, tabārakallāhu rabbul-‘ālamīn”

Artinya: “Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas ‘Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintang-bintang (masing-masing) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.”

  • Surat Al-Falaq

”(1) Qul a’ụżu birabbil-falaq, (2) Min syarri mā khalaq, (3) Wa min syarri gāsiqin iżā waqab, (4) Wa min syarrin-naffāṡāti fil-‘uqad, (5) Wa min syarri ḥāsidin iżā ḥasad.”

Artinya: (1) Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh (fajar), (2) dari kejahatan (makhluk yang) Dia ciptakan, (3) dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, (4) dan dari kejahatan (perempuan-perempuan) penyihir yang meniup pada buhul-buhul (talinya), (5) dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki.”

  • An-Nas

”(1) Qul a’uzu birabbin-nas, (2) Malikin-nas,(3) Ilahin-nas, (4) Min syarril-waswasil-khannas, (5) Allazi yuwaswisu fi’ sudurin-nas, (6) Minal-jinnati wan-nas.”

Artinya: “(1) Katakanlah, “Aku berlindung kepada Tuhannya manusia, (2) Raja manusia, (3) Sembahan manusia, (4) Dari kejahatan (bisikan) setan yang bersembunyi, (5) Yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, (6) Dari (golongan) jin dan manusia.”

Doa persalinan lancar

Doa utuk Pendamping Persalinan

  • Al-Insyiqaq ayat 1-5

(1) idzas samaa-ung syaqqot, (2) wa-adzinat lirobbihaa wahuqqot, (3) wa-idzal ardhu muddat, (4) wa-alqot maa fiihaa watakhollat, (5) wa-adzinat lirobbihaa wahuqqot.

Artinya: (1) Apabila langit terbelah, (2) dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh, (3) dan apabila bumi diratakan, (4) dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong, (5) dan patuh kepada Tuhannya, dan sudah semestinya patuh.

  • Surat Maryam 23-25

“Fa ajaaa ‘ahal makhaadu ilaa jiz’in nakhlati qoolat yaa laitanii mittu qabla haazaa wa kuntu nasyam mansiyyaa. Fanaadaahaa min tahtihaan allaa tahzanii qad ja’ala Rabbuki tahtaki sariyyaa. Wa huzziii ilaiki bijiz ‘in nakhlati tusaaqit ‘alaiki rutaban janiyyaa.”

Artinya: “Kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya (bersandar) pada pangkal pohon kurma, dia (Maryam) berkata, “Wahai, betapa (baiknya) aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Maka dia (Jibril) berseru kepadanya dari tempat yang rendah, “Janganlah engkau bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya (pohon) itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu.”

Leave a Comment

Your email address will not be published.